Informace o škole

Novinky

 • Soutěž v první pomoci - Brno

  Ve dnech 10. a 11. června proběhl XXIV. ročník Celostátní soutěže v první pomoci, kterou pořádala SZŠ Brno, Jaselská. Soutěže se zúčastnila družstva nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Z naší školy byly na soutěž přihlášeny žákyně 3. B Renáta Černotová, Adéla Krahulová a Hedvika Hrazdirová, které se umístily na krásné 12. pozici z 23 regis­trovaných družstev. Studentky 1. V Rosová Tereza, Repíková Karolína a Hlaváčková Markéta se vedle družstev z většiny tvořených studenty oboru zdravotnický záchranář umístily na 9. místě z 9 regis­trovaných. Naše účastnice se nezalekly autohavárie, Brňanům ukázaly, jak jim sluší reflexní vesty, nedýchající posádku rozdýchaly zprůchodněním dýchacích cest a v okamžiku, kdy ze zadní části vraku začal stoupat hustý černý dým, nenechaly uvnitř nikoho inhalovat, ale zapojily bicepsy a posádku zavčasu vyprostily. Dlouhou chvíli neměl ani tímto autem sražený cyklista, jenž si záludně ležel a krvácel za křovím. Účastnice byly natolik akční, že v zákulisí jednoho z připrave­ných stanovišť byly pořadateli upozorněny, že se jedná o ,,backstage“, a nikdo z nich nepotřebuje poskytnout první pomoc… ,,nebyl totiž čas zjišťovat, kdo je kdo“  Potýkaly se nejen s agresivními pacienty, ale také se ztrátovým poraněním. Než se amputát nadál, byl adekvátně chlazen a připraven pro další zpracování. Naše účastnice nezaskočil ani probíjející elektrický proud, jehož působení na postiženého odhalily, utnuly a nebyly tak nuceny zakusit jeho účinky. V době odpočinku pro ně bylo připraveno nejen relaxační cvičení, ale také Jacíkův test, štafetový běh či skoky přes švihadlo na čas. Soutěž byla velmi bohatá nejen na zážitky, ale také na zkušenosti. Jestliže na jejich základě účastnice v budoucnu zachrání jediný lidský život, nemohla být úspěšnější.

  Kristýna Čermáková

 • Exkurze 2.O na DS Burešov a Tyfloservis

  V pátek 7.6. jsme s 2. ročníkem oboru ošetřovatel navštívili Domov pro seniory Burešov. Přednášku, kterou měla pro žáky připravenou v.s. Rezehnalová, jsme doplnili o prohlídku domova, který poskytuje pobytové služby také seniorům s Alzheime­rovou chorobou či jiným typem demence. Na další část exkurze jsme se přesunuli do Tyfloservisu, který poskytuje služby pro osoby s postižením zraku. Informace o jednotli­vých službách pro nevidomé a slabozraké si připravila Mgr. Houšková. Žáci v rámci exkurze měli možnost seznámit se s pomůckami, různým typem her, prakticky si vyzkoušeli simulační brýle pro jednotlivé zrakové vady, průvodcovství a pravidla kontaktu s nevidomým. Největším překvapením však pro žáky byla návštěva nevidomé klientky a jejího vodícího psa, která se podělila o životní zkušenosti s vadou zra­ku.

  Olga Králíková

 • Exkurze 1.C na ZZS

  Cyklus exkurzí na ZZS a HZS zahájila třída 1. C oboru zdravotnický asistent. Celým střediskem ZZS nás provázel řidič záchranné služby, který žáků podal vyčerpávající informace o historii záchranné služby, vozovém parku, oděvech, systému RLP, RZP a RV, způsobu práce ZZS a k tomu přidal pár neuvěřitel­ných, ale i vtipných příběhů z výjezdu.

  Celou exkurzi jsme završili prohlídkou ZZS. Prohlédli jsme si nové výukové prostory, dispečink a výjezdovou základnu.

  Žáci měli možnost shlédnout různé typy výjezdových vozů vybavené transportní technikou, technikou monitorující životní funkce, fixační prostředky, seznámili se se základními farmaky a pomůckami k zajištění žilního vstupu, aj.

  Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě exkurze a věnovali nám svůj volný čas a těšíme se na další spolupráci.

  Olga Králíková

 • Sportovní odpoledne na DM

  V úterý 11.6. 2019 se na zahradě DM uskutečnilo sportovní odpoledne a posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Pozvání přijali také žáci s vychovateli DM Otrokovice a DM Vizovice. Příjemné a pohodové odpoledne se protáhlo až do večerních hodin, akce se celkem zúčastnilo 52 dívek a chlapců.

  Jarmila Jánská

 • Svátek matek

  Ve středu 15. května jsme navštívili maminky na gynekologicko-porodnickém oddělení v KNTB. Bylo nás celkem šest kluků, Lumír Hečko, František Hlaváč, Dominik Fiodor, Tomáš Klimt, Miroslav Zapletal a Matěj Koutný. Společně s námi šla paní Šnajdrová, která v místní nemocnici organizuje dobrovolnic­kou činnost. Dostali jsme papírová srdíčka, která vyráběly děti ze školky. Všichni jsme popřáli maminkám ke Svátku matek a srdíčko jim darovali. Byli jsme rádi, že jsme mohli udělat radost druhým a vykouzlit jim úsměv na tváři. Všichni jsme odcházeli s nadšením domů.
  František Hlaváč, 2.A

  Ivana Hruboňová

 • Návštěva tréninkové kavárny Slunečnice

  Ve středu 5. 6. 2019 navštívili žáci 3. VS tréninkovou kavárnu Slunečnice. Kavárna je součástí integrovaného centra a zaměstnává osoby se znevýhodně­ním. Žáci se seznámili s možnostmi jejich pracovního uplatnění, které jim umožňuje integraci do běžného života společnosti.

  Jana Mališková

1 2 3 4 5 6 55 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy