Informace o škole

Novinky

 • Vánoční koledování 2.O na CKG

  K vánocům patřila koleda od nejstarších dob. Pomáhala přežívat nepříznivý čas vánic, mrazů i nemocí.
  Druhý ročník oboru ošetřovatel zavítal na oddělení Centra klinické gerontologie 17. pavilon Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín a navštívil nemocné, aby si s nimi v tento předvánoční čas zazpíval pásmo koled, navodil vánoční atmosféru a odpoutal je alespoň na chvilku od jejich nemoci. Zároveň jim popřál pěkné svátky a brzké uzdravení.

  Olga Králíková

 • Advent v Olomouci

  Letos jsme se s dívkami z našeho domova mládeže rozhodly navštívit vánoční trhy v Olomouci, které tradičně nabízejí neopakova­telnou předvánoční atmosféru uprostřed historické části města, která patří mezi památky UNESCO. Všude vládla atmosféra klidu a míru a my jsme si výlet opravdu u­žily.

  Věra Švecová

 • Přednáška o dárcovství kostní dřeně

  V pondělí 10. 12. 2018 proběhla v aule naší školy tradiční přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně. V průběhu hodinové přednášky se žáci 4. ročníků SZŠ oboru vzdělání Zdravotnický asistent, 3. ročníku oboru Ošetřovatel a studentů 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci. Přednášejí­cími byli vzácní hosté – paní Zdeňka Wasserbau­erová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně a pan Jiří Daněk z Otrokovic. 21 zájemců o vstup do registru dárců kostní dřeně se následně dostavilo v úterý 11. 12. 2018 od 6:30 do 9:00 na Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., děkujeme!!!

  Andrea Bílková

 • Mikuláš v mateřských školkách

  Dne 5. 12. se konala Mikulášská besídka pro děti z mateřských škol. Pohádku Sůl nad zlato a další program s písničkami a povídáním o předvánoč­ním čase a pohádkových bytostech si připravili žáci a žákyně z Klubu Zdravušek. Program proběhl v Praktické a pomocné škole v Mostní ulici společně s mateřskou školou a dále v MŠ ve Štefánikově ulici. Dětem se program velmi líbil, všichni za odměnu dostali dáreček od Mikuláše. Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na programu podíleli.

  Lenka Salcburgerová

 • Mikuláš na CKG 17.pavilon

  Sv. Mikuláš nenavštěvuje pouze děti na dětském oddělení, ale zavítal také k nemocným na 17. pavilon Centra klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. Mikuláš společně s družinou andělů a čertů prošli celé oddělení, aby nemocné pochválili za snahu, aktivitu a soběstačnost. S klienty si zazpívali písničku nebo si vyslechli příběh z jejich života. Čerti program oživili burácením a neplechou, avšak nikoho do pekla v čertovském pytli neodnesli, neboť kniha hříchů byla pro tentokrát prázdná. Radost a zkrácení dlouhých chvil v nemocnici, seniorům na oddělení CKG, přinesla skupina žáků z oboru ošetřovatel druhého ročníku SZŠ Zlín, která si pro ně také připravila po čertech ďábelskou nadílku.

  Olga Králíková

 • Chystáme se na zkušenou s programem Erasmus+ a ErasmusPro

  V únoru, březnu a červnu 2019 vyrazí 22 žáků a studentů na pracovní stáže do Irska – Corku, Německa – Berlína a Jeny. Byli vybráni z velkého počtu zájemců, uspěli v náročných kritériích. Žáci SZŠ budou pracovat v domovech pro seniory a hendikepo­vané, 2 absolventi oboru VOŠ na prestižní Univerzitní klinice v Jeně. Držíme palce v náročné přípravě.

  Danuše Gregušová

1 2 3 4 5 6 49 97
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy