Informace o škole

Novinky

 • BOWLING

  V úterý 30. 1. 2018 v podvečer­ních hodinách navštívili žáci 1. a 2. ročníku bowling ve Sport aréně u Jeleňa. Dvouhodinová hra na dvou dráhách se nesla v přátelské a soutěživé atmosféře. Za domov mládeže se akce zúčastnilo 11 ubytova­ných.

  Jarmila Jánská

 • Olympiády z jazyka českého a anglického

  V minulých dnech proběhla tradičně školní kola olympiád v anglickém a českém jazyce. Obou olympiád se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků SZŠ. V anglickém jazyce zvítězila žákyně 2. A Martina Škrabánková, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Na druhém místě se umístila Barbora Lišková z 1. B, třetí místo obsadily Eliška Šobrová (1. A), Lucie Strohbachová (1. B), Karolína Kouřilová (3. A).
  V olympiádě z českého jazyka zvítězila Ester Malúšová z 2. A, stříbrnou pozici obsadila Kateřina Schneiderová ze 2. B. Obě žákyně postoupily do okresního kola. Třetí místo obsadil Kryštof Balajka z 1. A.
  Děkujeme všem soutěžícím za účast v obou olympiádách, vítězům blahopřejeme.

  Veronika Meitnerová

 • Zdravé zoubky

  Po dlouhodobé přípravě zrealizovali žáci 3. ročníku oboru Ošetřovatel ve dnech 25. a 26. ledna projekt „Zdravé zoubky.“ Žáci se vydali do Mateřské školy Fryšták a Základní školy Štípa. Náplní tohoto preventivně-interaktiv­ního programu je krátké představení živých zoubků, červíka Kubíka a zubních víl Zuběnek v podání našich žáků, příběh o pejskovi s bolavým zoubkem, různé hry – přiřazování zdravých a nezdravých potravin, omalovánky se zubní tématikou, hádanky a říkanky. V neposlední řadě žáci dětem předvedli názornou ukázku správného čištění zubů na velkém modelu chrupu s velkým zubním kartáčkem, což si děti vzápětí samy vyzkoušely. Kreativní kostýmy a rekvizity si účastníci projektu vlastnoručně vyrobili. Na závěr celého programu byly dětičky oceněny diplomy a medailemi z pomerančů. Naší snahou bylo ukázat dětem předškolního a mladšího školního věku správnou péči o chrup a zmírnit strach ze zubního ošetření formou hry. Podle pozitivních reakcí dětí se dalo usoudit, že se jim naše návštěva velmi líbila, bavila je a zároveň obohatila jak děti, tak naše žáky. Radost s nimi sdílely i paní učitelky Ladislava Bublíková a Ivana Hruboňová. Celou akci zachytil redaktor Českého rozhlasu Zlín (https://zlin.rozhlas.cz/deti-se-uci-jak-mit-zdrave-zuby-skoly-a-skolky-objizdi-studenti-v-kostymech-6680832), na základě odvysílání nás již požádaly další mateřské školy. Během února ještě navštívíme další zařízení.

  Ivana Hruboňová, Ladislava Bublíková

 • Schůzka dobrovolníků

  V úterý 16. ledna 2018 se nové dobrovolnice ze třídy 3.A a 3.B sešly na první oficiální schůzce s vedoucí Dobrovolnic­kého centra ADRA Zlín paní Pavlínou Pejlovou. Schůzka byla převážně informativní a připravila dobrovolnice na aktivity, které budou ve svém volném čase vykonávat u seniorů hospitali­zovaných v Centru klinické gerontologie v Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. Hlavním cílem dobrovolnic­tví je rozvíjet pozitivní vztahy mezi mladými lidmi a seniory, komunikativní dovednosti a přispět ke zkvalitnění poskytova­né péče.

  Eva Kovářová

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

  Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do následujících oborů vzdělávání:

  Zdravotnický asistent

  Ošetřovatel

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Poděkování za reprezentaci školy

  Ředitel školy poděkoval žákyni třetího ročníku oboru ošetřovatel Tereze Kamenčákové, která poskytla duchapřítom­nou a kvalitní pomoc při záchraně života sousedky, která náhle zkolabovala. I přesto, že resuscitace nebyla úspěšná, její přístup ocenili nejenom příbuzní sousedky, ale také přivolaní záchranáři. Žákyně byla proto oceněna jak poděkováním, tak i knihou s věnováním.
  Jsme rádi, že získané teoretické vědomosti dovedou naši žáci i studenti použít i v praktic­kém životě.

  Hynek Steska

1 2 3 4 5 6 40 79
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy