Informace o škole

Novinky

 • Exkurze 1.V do FN Motol

  V pondělí 3. června 2019 navští­vili studenti 1. V Fakultní nemocnici Motol v Praze. Podívali se na neonatolo­gické oddělení, prohlédli si JIP pro nezralé novorozence, oddělení intermediární péče o novorozence a také standardní jednotku rooming-in. Druhá polovina exkurze byla věnována oddělení kardiovas­kulární chirurgie. Prostřednic­tvím videokonfe­rence měli studenti možnost nahlédnout na operační sál, kde aktuálně probíhala operace na otevřeném srdci. Následně proběhla stáž na pooperační JIP, intermediální i standardní jednotce kardiovas­kulárního centra. Neméně zajímavé bylo nahlédnutí do podzemí nemocnice na jedinečný automatizo­vaný dopravní systém. Exkurze ve fakultní nemocnici byla určitě inspirací pro budoucí studentskou i profesní pra­xi.

  Helena Fremlová

 • Pracovní jednání s partnery PV a OP z KNTB, a.s.

  Dne 5. 6. 2019 se v aule naší školy uskutečnilo pracovní jednání s hlavními partnery praktického vyučování a odborné praxe Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Organizační, legislativní, personální a provozní záležitosti praktického vyučování a odborné praxe diskutovaly, za přítomnosti vedení školy a náměstyně ošetřovatel­ské péče paní Heleny Šmakalové a vedoucí odboru řízení lidských zdrojů paní Mgr. Niny Pelouškové, vrchní a staniční sestry školních oddělení, spolu s odbornými učitelkami školy. Součástí pracovního jednání byla také prohlídka nových učeben přírodověd­ných a zdravotnic­kých předmětů.

  Andrea Bílková

 • Spolupráce studentů se seniory v Domovince

  Dne 4. 6. 2019 studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se zúčastnily spolupráce se seniory v zařízení Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín. Studentky si pro klienty připravily prezentace na téma Prvotní příznaky a prevence cévní mozkové příhody a Aktivizující metody pro seniory. Nejprve předaly klientům teoretické poznatky o dané problematice. Následně probíhala diskuze a různé aktivizační hry a cvičení na posílení paměti, myšlení a pozornosti. Akce byla velmi zdařilá, spokojenost byla jak na straně klientů, tak na straně studentek. Bylo nám ctí se této akce zúčastnit a budeme se těšit na další spolupráci.

  Ladislava Bublíková

 • Certifikovaný kurz Paliativní péče

  Minulý týden proběhla teoretická část přednášek certifiko­vaného kurzu Paliativní péče pro nelékařské pracovníky. Osm nadšených sester, jejichž posláním je péče o těžce nemocné a umírající, sbíraly poznatky a novinky od odborníků z oboru onkologie, hospicové péče, psychologie, komunikace, výživy. Nyní je čeká praktická část na oddělení klinické onkologie KNTB, a. s. ve Zlíně a v hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Děkujeme všem za účast a přejeme úspěšné dokončení kurzu, v jehož závěru obdrží certifikát Ministerstva zdravotnic­tví ČR.

  Světlana Jančaříková

 • Soutěž o nejlépe upravené lůžko

  Čtvrteční dopoledne 30.5. při­neslo pravé soutěžní napětí. Žáci 1. a 2. ročníku oboru ošetřovatel změřili své dovednosti v soutěži o nejlépe upravené lůžko. Soutěžilo se ve dvou kolech – v prvním kole soutěžící upravovali prázdné lůžko a v kole druhém, náročnějším, měli za úkol lůžko upravit i s ležícím nemocným. Celkem 18 odvážných soutěžících si s těmito úkoly poradilo velmi dobře a výkony všech byly velmi vyrovnané. Odborná porota složená z vyučujících zdravotnic­kých předmětů spravedlivě hodnotila nejenom rychlost, ale především správný postup a závěrečný výsledek – kvalitně upravené lůžko. Také diváci, kteří vytvořili příjemnou atmosféru během soutěže, vybrali svého favorita.

  A jak to celé dopadlo? Na prvním místě se umístila Barbora Kolková z 2.O, velmi těsně místo druhé obsadil Angelika Juračková z 2.O a třetí místo patřilo Katce Marušákové taktéž z 2.O. Cenu diváků získala Klára Doleželová z 2.O. Letošní 3.ročník soutěže však měl ještě jednoho vítěze. Stal se jím Mirek Zapletal z 1.O, který porotu ohromil užitím prvků kinestetiky v úpravě lůžka s nemocným.

  Diplomy i ceny máme rozdány, vítěze známe a moc gratuluje­me!!! Děkujeme všem účastníkům i divákům za příjemnou atmosféru a už se těšíme na další ročník soutěže.

  Petra Matošková

 • Poděkování studentům VOŠ

  Světlana Jančaříková

1 2 3 4 5 6 7 55 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy