Informace o škole

Novinky

 • Kniha Zlínsko z nebe

  Pokud máte zájem, můžete si kliknutím na obrázek prohlédnout knihu Zlínsko z nebe.

  Hynek Steska

 • Praktické cvičení ochrany člověka za mimořádných událostí

  Dne 16. 4. 2018 se v areálu Domova mládeže naší školy uskutečnilo praktické cvičení Ochrany člověka za mimořádných událostí, které bylo určeno žákům 1. – 2. ročníků SZŠ oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Celkem 11 týmů žáků z jednotli­vých tříd se netradiční a praktickou formou seznamovalo s postupy ochrany osob při mimořádných událostech, které mohou hrozit obyvatelům žijících ve Zlíně a jeho okolí – požár, povodeň a únik nebezpečné látky. Prezentace témat při cvičení byla organizována ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, p. o., pedagogy školy a studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ze školního Klubu IZS. Nejlepším týmem při cvičení byl lektory vyhodnocen tým č. 9 ze třídy 2. B, kterému srdečně blahopřejeme!

  Andrea Bílková

 • Studenti záchranáři na Czech Drive 2018

  V sobotu 14. 4. 2018 se na náměstí Míru a v parku Svobody ve Zlíně uskutečnil druhý ročník výstavy automobilů a motocyklů pod názvem Czech Drive 2018, který si pro širokou veřejnost připravili pořadatelé z Barum Czech Rally Zlín. Celodenní akce nabízela dětem i dospělým a především fanouškům automobilo­vého sportu zajímavý program – výstavu historických i závodních vozidel a motocyklů, ukázky práce a vybavení složek IZS – zdravotnické záchranné služby, hasičů, policie, BESIPu, aj. Na náměstí Míru a ve Zlatém jablku se naši studenti záchranáři 3. ročníku z Klubu IZS – Anna Chytilová, Kateřina Svrčková, Eva Burešová, Tomáš Chromík účastnili ukázek resuscitace na připravených modelech, prezentace záchranářské techniky a také se aktivně zapojili do 6 komento­vaných ukázek součinnosti složek IZS při postupech záchrany osob z havarova­ných vozidel. Jmenovaným studentům záchranářům děkujeme za velmi kvalitní prezentaci naší školy a oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář široké veřejnosti a pořadatelům akce děkujeme za pozvání ke spolupráci na tak kvalitní a prestižní ak­ci!

  Více informací se můžete dozvědět na webu HZS Zlínského kraje: http://www.hzscr.cz/clanek/v-ramci-akce-czech-drive-prezentovali-hasici-svou-praci-i-techniku.aspx

  Andrea Bílková

 • Konzultační odpoledne pro rodiče

  Konzultační odpoledne pro rodiče žáků střední školy se koná 18. 4. 2018 v 15:15 hod.

  Soňa Košutová

 • Odborná exkurze 2.Z v Praze

  Ve dnech 5. – 6. 4. 2018 absolvovalo 16 studentů 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se svými vyučujícími odbornou exkurzi v Praze. Program exkurze byl zaměřen na poskytování vysoce specializo­vané péče u nemocných v závažném stavu. 5. 4. 2018 jsme absolvovali exkurzi v Nemocnici Na Bulovce, kde jsme si prohlédli podzemní nemocnici s expozicí historie ošetřovatel­ství a absolvovali prohlídku a odborný výklad na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí. 6. 4. 2018 jsme navštívili Fakultní nemocnici v Motole, konkrétně Oddělení urgentního příjmu dospělých, Oddělení urgentního příjmu dětí a LSPP a Kliniku anestezio­logie, resuscitace a intenzivní medicíny.

  Na všech pracovištích jsme se setkali s profesi­onálním přístupem zodpovědných zaměstnanců, kteří nám poskytli maximum informací týkajících se materiálního, technického a personálního zajištění chodu uvedených pracovišť. Absolvováním exkurze jsme rozšířili odborné znalosti studentů záchranářů a obohatili je také o zkušenosti z činnosti špičkových pracovišť v České republice!

  Andrea Bílková

 • Návštěva Klub - íčka

  Ve středu 11. dubna 2018 jsme navštívili s žákyněmi prvního ročníku denní stacionář Klub – íčko. Ten se nachází asi 15 m od budovy našeho DM a tak jsme byli všichni zvědaví, v jakých prostorách tráví handicapovaní občané svůj volný čas. Průvodkyní nám byla paní Marcelka a klient Ondra porazil naše žákyně v dámě a pak jsme si společně zazpívali.

  Petr Kudla

1 2 3 4 5 6 7 43 84
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy