Informace o škole

Novinky

 • Autorské čtení

  Kde berete inspiraci pro svá díla? Kdy jste začal psát? Proč vlastně píšete? Co vás na tom baví? Jak spolupracu­jete s naklada­teli? Pro koho jsou vaše knihy? Tyto otázky padaly v pátek 24. 5. 2019 na autorském čtení spisovatelům Aloisi Marhoulovi a Ondřeji Hníkovi. Tato akce byla součástí projektu Zlínského kraje IKAP. Autoři nám také četli ukázky ze své prózy i poezie. Třídy 1. A a 2. A tak měly možnost vidět, jak se vyjádřil pan Marhoul, ještě „živé autory“.

  Danuše Gregušová

 • Odborná exkurze 2.Z v Praze

  Ve dnech 16.5. – 17.5. 2019 navští­vili studenti druhého ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář hlavní město Prahu, aby se zúčastnili odborných exkurzí ve FN Královské Vinohrady (FNKV) a FN Motol. V rámci exkurze ve FNKV jsme navštívili Kliniku popáleninové medicíny, kde nás velmi zaujala prezentace problematiky termických poranění. Zvláštním přínosem byly prezentace konkrétních případů poranění a jejich následná terapie. V rámci exkurze na JIP dětského oddělení jsme shlédli nejen vybavení jednotlivých boxů, ale především specializo­vané vzdušné lůžko, které jsme si někteří na závěr mohli vyzkoušet. Jako další pracoviště jsme navštívili Neurochirur­gickou kliniku. Zde nám byli prezentovány nejčastější způsoby operací a postupy ošetřovatel­ské péče před a po těchto operacích. V závěru jsme se šli podívat na operační sály, JIP a standardní ošetřovací jednotku neurochirur­gické kliniky.

  Následující den jsme se sešli před Fakultní nemocnici Motol, kde nám byl představen dětský urgentní příjem, jednotka intenzivní péče dětské chirurgie a kardiologická jednotka. Na závěr jsme zamířili do technického zázemí nemocnice, kde nás nejvíc zaujali samoobslužné vozíky, které automaticky zajišťují rozvoz materiálu po nemocnici. Na všech odděleních proběhl odborný výklad k dané problematice, který byl provázen v přátelské atmosféře.

  Petra Holubová

 • Velikonoční pomlázka v KNTB, a.s.

  Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se student záchranář z Klubu IZS Robin Chernel spolu s dalšími dvěma dobrovolníky nemocnice zúčastnil akce " Velikonoční pomlázka v Krajské nemocnici T. Bati, a.s." . Tato akce, která byla realizovaná pod záštitou Dobrovolnic­kého centra KNTB, a.s. a probíhala, mimo jiné, také na lůžkových odděleních Centra klinické gerontologie. Akce se setkala s velkým úspěchem u pacientek, kterým koledování vyvolalo úsměv na rtech a dobrou náladu.

  Andrea Bílková

 • Svátek matek v KNTB, a.s.

  Ve středu 15. 5. 2019 zavítalo 6 žáků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel (Miroslav Zapletal, Matěj Koutný, František Hlaváč, Tomáš Klimt, Lumír Hečko, Dominik Fiodor) do Krajské nemocnice T. Bati, a.s., konkrétně na gynekologicko-porodnické oddělení, aby hospitali­zovaným ženám, u příleži­tosti Svátku matek, předali drobné dárky z Dobrovol­nického centra nemocnice a poděkování. Těší nás zájem žáků zapojit se do těchto dobrovolnic­kých aktivit a za to jim všem patří naše upřímné poděkování. Zdroj foto – KNTB, a.s.

  Andrea Bílková

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019 /2020 do oboru vzdělávání Ošetřovatel.

  Kritéria pro přijetí.

  Soňa Košutová

 • Studenti záchranáři spolupracují se seniory

  Dne 24. 5. 2019 navštívili studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS (Robin Chernel, Adam Bittó a Lukáš Hošek) v rámci spolupráce naší školy organizacemi, které pečují o seniory, partnerské zařízení Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín. Klientům tohoto zařízení budoucí záchranáři prezentovali základní znalosti a dovednosti poskytování první pomoci – konkrétně správné volání na tísňovou linku, první pomoc při mdlobě, komplikacích Diabetes mellitus, cévní mozkové příhodě, krvácení, popálení, infarktu myokardu. Součásti prezentace byly také ukázky postupů základní resuscitace. Akce se líbila nejenom klientům Domovinky, ale také studentům záchranářům, kteří v podobných aktivitách budou pokračovat i v budoucnu.

  Andrea Bílková

1 2 3 4 5 6 7 55 108
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy