Informace o škole

Novinky

 • Mikuláš Jesle Zlín

  Ve středu 5. 12. jsme s celou naší třídou 3.O a také s paní učitelkou Šťastnou a Bublíkovou měli možnost podílet se na akci Mikuláš. Navštívili jsme Jesle Budovatelská a Jesle M. Knesla ve Zlíně, kam chodíme na individuální praxi. V oblecích Mikuláše, andělíčků a čertíků jsme se snažili dětem vykouzlit úsměv na tváři. Našim hlavním cílem bylo děti potěšit, určitě ne vystrašit, proto i naši čertíci byli velmi hodní. Děti nám přednesly různé básničky a říkanky. Společně jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Radost dětí z naší návštěvy a také z balíčků, které měly připravené v jesličkách, byla pro nás odměnou. Bylo nám potěšením se této akce zúčastnit.

  Veronika Popelková, 3.O

 • Mikuláš v mateřských školách

  Dne 5. prosince žáci 3. ročníků, oboru Zdravotnický asistent, navštívili mateřské školky ve Zlíně. Pro děti byla připravena pohádka „O Šípkové Růžence“, kde nechyběla zlá i dobrá sudička, statečný princ a další krásné postavičky. Po pohádce se děti dočkaly i Mikuláše, který si sebou přivedl dva čertíky a dva krásné anděly. Rozzářené oči dětí byly odměnou pro všechny, kteří se na Mikulášské nadílce podíleli.

  Žáci 3.A

 • Vánoční hvězda

  Vánoční hvězda se stala nejen symbolem vánočních svátků, ale také nadějí pro všechny děti, které bojují se zákeřnou leukémií. I naše škola letos podpořila hematologicko-onkologické oddělení v Olomouci zakoupením této krásné květiny. Finanční prostředky z charita­tivní sbírky „Vánoční hvězda“ budou využity na humanizaci léčby a vylepšení podmínek nemocničního prostředí, které jsou neodmysli­telnou součástí úspěšného léčení dětí s onkologic­kým onemocněním. Do dobročinné akce se zapojilo 160 žáků, studentů a zaměstnanců školy. Nemocné děti i členové Šance o.p.s děkují všem, kteří pomáhají na cestě k uzdravení. K poděkování se připojují koordinátorky této charitativní sbírky Mgr. Eva Kovářová a Mgr. Ivana Hruboňová.

  Ivana Hruboňová

 • Mikuláš na DM

  Ve středu 5. 12. 2018 se tradičně konala na DM Mikulášská nadílka. Letos poprvé se role čerta a Mikuláše ujali žáci domova mládeže, kteří se zapojili i do hodnocení čistoty a pořádku pokojů. Ubytovaní byli obdarováni sladkostmi nejen za koledu, ale i za pěkný úklid.

  Věra Švecová

 • Exkurze Terezín

  Dne 29. 11. 2018 se studenti třetích ročníků zúčastnili exkurze do Terezína. V České republice je terezínský Památník jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace.
  První část programu tvořila komentovaná prohlídka Malé pevnosti – bývalé policejní věznice gestapa. Jsou zde umístěny například expozice Malá pevnost Terezín 1940 – 1945 a kino, kde jsou promítány jak filmy z historie pevnosti, tak nacistické propagační dokumenty.
  Ve druhé části exkurze se studenti přesunuli do samotného města Terezín – někdejšího ghetta, s jehož historií se seznámili v Muzeu ghetta. Nejpozoru­hodnější část výstavy tvoří videozáznamy obsahující svědectví pamětníků.
  Neméně zajímavou byla návštěva Magdeburských kasáren, někdejšího sídla židovské samosprávy. Dnes je zde umístěno například půdní divadlo a replika hromadné ubikace vězňů z doby ghetta.

  Alexandra Kučerová

 • Exkurze Osvětim

  29. listopadu jsme strávili velmi mrazivý den s ledovým větrem na exkurzi v památníku koncentrač­ního tábora Osvětim. Nedokáži si představit, že bych tam měla vydržet déle než jeden den bez teplého oblečení a jídla tak jako vězni jen v tenkých pruhovaných mundúrech, dřevácích, vyhladovělí , špinaví a vyčerpaní. Bez naděje na vysvobození. Kromě toho na nás silně zapůsobily hromady pravých vlasů a věcí denní potřeby, které patřily opravdovým lidem těsně před cestou na smrt . Ještě nikdy jsme si tolik nevážili vyhřátého autobusu, svačiny a cesty domů – do tepla a bezpečí.

  Martina Škrabánková za 3.ročníky

1 2 3 4 5 6 7 49 97
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy