Informace o škole

Novinky

 • Exkurze 1.C na ZZS

  Cyklus exkurzí na ZZS a HZS zahájila třída 1. C oboru zdravotnický asistent. Celým střediskem ZZS nás provázel řidič záchranné služby, který žáků podal vyčerpávající informace o historii záchranné služby, vozovém parku, oděvech, systému RLP, RZP a RV, způsobu práce ZZS a k tomu přidal pár neuvěřitel­ných, ale i vtipných příběhů z výjezdu.

  Celou exkurzi jsme završili prohlídkou ZZS. Prohlédli jsme si nové výukové prostory, dispečink a výjezdovou základnu.

  Žáci měli možnost shlédnout různé typy výjezdových vozů vybavené transportní technikou, technikou monitorující životní funkce, fixační prostředky, seznámili se se základními farmaky a pomůckami k zajištění žilního vstupu, aj.

  Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě exkurze a věnovali nám svůj volný čas a těšíme se na další spolupráci.

  Olga Králíková

 • Sportovní odpoledne na DM

  V úterý 11.6. 2019 se na zahradě DM uskutečnilo sportovní odpoledne a posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Pozvání přijali také žáci s vychovateli DM Otrokovice a DM Vizovice. Příjemné a pohodové odpoledne se protáhlo až do večerních hodin, akce se celkem zúčastnilo 52 dívek a chlapců.

  Jarmila Jánská

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel pro školní rok 2019/2020.

  Výsledky přijímacího řízení.

  Soňa Košutová

 • Svátek matek

  Ve středu 15. května jsme navštívili maminky na gynekologicko-porodnickém oddělení v KNTB. Bylo nás celkem šest kluků, Lumír Hečko, František Hlaváč, Dominik Fiodor, Tomáš Klimt, Miroslav Zapletal a Matěj Koutný. Společně s námi šla paní Šnajdrová, která v místní nemocnici organizuje dobrovolnic­kou činnost. Dostali jsme papírová srdíčka, která vyráběly děti ze školky. Všichni jsme popřáli maminkám ke Svátku matek a srdíčko jim darovali. Byli jsme rádi, že jsme mohli udělat radost druhým a vykouzlit jim úsměv na tváři. Všichni jsme odcházeli s nadšením domů.
  František Hlaváč, 2.A

  Ivana Hruboňová

 • Návštěva tréninkové kavárny Slunečnice

  Ve středu 5. 6. 2019 navštívili žáci 3. VS tréninkovou kavárnu Slunečnice. Kavárna je součástí integrovaného centra a zaměstnává osoby se znevýhodně­ním. Žáci se seznámili s možnostmi jejich pracovního uplatnění, které jim umožňuje integraci do běžného života společnosti.

  Jana Mališková

 • Exkurze 1.V do FN Motol

  V pondělí 3. června 2019 navští­vili studenti 1. V Fakultní nemocnici Motol v Praze. Podívali se na neonatolo­gické oddělení, prohlédli si JIP pro nezralé novorozence, oddělení intermediární péče o novorozence a také standardní jednotku rooming-in. Druhá polovina exkurze byla věnována oddělení kardiovas­kulární chirurgie. Prostřednic­tvím videokonfe­rence měli studenti možnost nahlédnout na operační sál, kde aktuálně probíhala operace na otevřeném srdci. Následně proběhla stáž na pooperační JIP, intermediální i standardní jednotce kardiovas­kulárního centra. Neméně zajímavé bylo nahlédnutí do podzemí nemocnice na jedinečný automatizo­vaný dopravní systém. Exkurze ve fakultní nemocnici byla určitě inspirací pro budoucí studentskou i profesní pra­xi.

  Helena Fremlová

1 2 3 4 5 55 108
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy