Informace o škole

Novinky

 • Návštěva Útulku pro zvířata v nouzi

  Před koncem školního roku navštívily žákyně 2.O Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava. Pejskům donesly velký pytel granulí, prohlédly si prostředí útulku a vyslechly informace o provozu zařízení. Poté vyrazily s několika pejsky na procházku do okolního le­sa.

  Kamil Šrubař

 • Pohár ošetřovatelské péče

  Zakončení školního roku v předmětu ODV u 2. ročníku oboru ošetřovatel se nesl v duchu soutěže „Pohár ošetřovatel­ské péče“. Soutěžní týmy se utkaly o pohár v modelových situacích, které simulovaly klinické podmínky nemocnice. Soutěžní týmy musely vykonávat základní ošetřovatel­skou péči podobně jako na praxi v nemocnici. Úkoly nebyly nikterak jednoduché a práci jim mnohdy znesnadňovali jejich spolužačky, které dokonale ztvárnily např. agresivní pacienty, nespolupra­cují pacienty či pacienty po CMP. Vítězi poháru ošetřovatel­ské péče se stal tým – Kateřina Šalomounová, Klára Vašíková a Adriana Vojáčková. Všechny soutěžní týmy však předvedly výbornou péči a my jen věříme, že stejně dokonalou péči budou žákyně oboru ošetřovatel vykonávat i v příštím školním roce v reálných podmínkách nemocnice.

  Olga Králíková

 • Jak 1.B poznávala krásy naší valašské přírody

  Horký den 26.6. nás neodradil od turistického výletu po vizovických vrších, konkrétně jsme měli zacíleno na horu Vartovnu a hlavně její vrchol ve výši 651 metrů n.m. A tak jsme vyjeli autobusem ze Zlína na Syrákov a po drobné svačince jsme se o půl deváté rozhodli, že je čas vyrazit. Cesta byla zajímavá, v horku náročná, ale to nás neodradilo doputovat k cíli….. a tak jsme dobyli vrchol přesně v 10:20 min. v 35 metrech vysoké rozhledně. Nikdo to nevzdal….jen opékání špekáčků jsme si rozmysleli.

  A tak zde statistika výletu 1.B:

  Počet účastníků: 27

  Počet přinesených klíšťat: 2

  Počet úžehů a úpalů: 0

  Počet znuděných účastníků: 0

  Počet provedených fotek do třídního alba: ±100

  Počet prima lidí v jedné partě: 27

  Petra Matošková

 • Návštěva Rádia Zlín

  Ve středu 19. 6. 2019 jsme se i přes nepřízeň počasí vypravili na návštěvu regionálního Rádia Zlín a Rádia Rock MAX, která obě sídlí v obci Mladcová nedaleko Zlína. Jednotlivými pracovišti nás provedl populární moderátor rádia Filip Bártek a zábavnou formou ubytované seznámil s náplní práce jednotlivých pracovníků rádia. Pozdravili jsme přes éter posluchače rádia a spokojeni s motem …nezmokli jsme už jsme tu…jsme plni dojmů přijeli zpět na DM. A až se zase z éteru ozve známá znělka Rádia Zlín, už víme odkud a kolik lidí zajišťuje šíření hudby a mluveného slova a jak náročná práce za tím vším stojí… Jste skvělí! Děkujeme!

  Petr Kudla

 • Exkurze na HZS Zlín

  V pátek 14. 6. 2019 se třídy 1.B a 1.O zúčas­tnili exkurze v budově profesionál­ních hasičů. Hned zpočátku jsme byli informováni o zachování při případném poplachu. Ještě než jsme se vydali na prozkoumání hasičské garáže a vozidel v ní, bylo nám vysvětleno k čemu vůbec hasiči jsou a k našemu udivení se to netýkalo jen požárů. Potom už jsme se přesunuli na prohlídku jednoho z hasičských aut, kde jsme mohli vidět nářadí a různé pomůcky, ale také velkou lékárničku plnou věcí se kterými jsme se ještě v hodinách PRP nesetkali. Jelikož byl opravdu teplý den a někteří z našich spolužáků projevili zájem o to se alespoň na malý okamžik stát také hasičem, byla nám půjčena hadice. Pár z nás si „zahasičo­valo“ v takové formě, že drtivá většina z nás odcházela nejen nabytá novými vědomostmi, ale hlavně mokrá. Potom jsme si prohlédli zbytek budovy hasičů a na závěr celé exkurze nám jeden z hasičů ukázal, jak vypadá sjezd po tyči a obě třídy jsme se pokusili o překonání rekordu v počtu pasažérů v hasičském au­tě.

  Naše velké díky patří především jednotce profesionál­ních hasičů, ale také paním učitelkám Martě Malaníkové, Andree Bílkové a Andree Vykoukalové, které nás na exkurzi doprovodily.

  Tereza Fojtíková, 1.B

 • Exkurze 1.B na ZZS Zlín

  Dne 13.6. jsme s paní učitelkou Malaníkovou a s paní učitelkou Vykoukalovou navštívili budovu záchranné služby ve Zlíně. Hned na začátku exkurze nás pan Petr Juřík a paní Mgr. Dana Polášková zavedli do takzvané výukové místnosti, kde nám povídali o historii záchranných vozidel. Později se naše třída rozdělila na dvě poloviny. První polovina zůstala ve výukové místnosti a pozorně sledovala video, které charakteri­zovalo práci zlínských záchranářů. Druhá polovina se šla podívat na dispečink. My měli to štěstí a byli jsme svědky skutečného hovoru mezi volajícím a dispečerkou. Poté nás provedl po areálu a ukázal nám další zajímavé místnosti, při čem nám povídal o některých případech, které jako záchranář zažil. Nakonec jsme se šli podívat na záchranná vozidla. Záchranáři nám ukázali vybavení jednotlivých vozidel a vysvětlili, které k čemu slouží. Některé z nich jsme si mohli přímo vyzkoušet. Do některých jsme si mohli i sednout a cítit se na chvíli jako opravdoví záchranáři. Exkurze nás všechny moc bavila a my moc děkujeme za příležitost navštívení budovy záchranné služby ve Zlíně.

  Kamila Doleželová, 1.B

1 2 3 4 5 55 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy