Informace o škole

Novinky

 • Prezentace první pomoci ZŠ Zlín - Malenovice

  Dne 3. 11. 2014 proběhla v prostorách naší školy prezentace první pomoci jíž se zúčastnily žáci pátých tříd Základní školy Zlin – Malenovice, Komenského 78. Žáci si v jednotli­vých workshopech ověřili a rozšířili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a následně i vyzkoušeli ošetření poraněných v reálné modelové situaci. Velmi nás potěšil zájem všech žáků základní školy a především jejich připravenost v oblasti poskytování první pomoci. Všem, kteří se podíleli na klidném průběhu prezentace patří poděkování.

  Mgr. Petra Holubová

 • Deštivo a chladno v Osvětimi..

  Třetí říjnou středu jsme se zúčastnili exkurze do Památníku holocaustu v Osvětimi. Před branami Auschwitz I jsme stanuli něco kolem desáté hodiny. Počasí nám zrovna nepřálo. Byla zima a k tomu se přidal ještě prudký déšť. V první části prohlídky nás průvodkyně provedla po areálu Auschwitz I. Navštívili jsme několik bloků, kde byl popsán život v koncentrač­ním táboře. Kromě dobových fotografií, záznamů a map jsme také mohli nahlédnout na osobní věci vězňů.

  Mgr. Veronika Meitnerová

 • Okresní kolo ve volejbale

  Dne 4. 11. 2014 naše škola pořádala okresní kolo ve volejbale dívek. Celkem přijelo 8 družstev, která byla rozdělena do dvou základních skupin. Vítězové skupin se utkali o celkové prvenství a v tomto boji uspělo Gymnázium a SOŠ Slavičín.

  Matěj Koňařík

 • Prezentace první pomoci na ZŠ Malenovice

  Dne 3. 11. 2014 proběhla v prostorách naší školy prezentace první pomoci jíž se zúčastnily žáci pátých tříd Základní školy Zlin – Malenovice, Komenského 78. Žáci si v jednotli­vých workshopech ověřili a rozšířili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a následně i vyzkoušeli ošetření poraněných v reálné modelové situaci. Velmi nás potěšil zájem všech žáků základní školy a především jejich připravenost v oblasti poskytování první pomoci. Všem, kteří se podíleli na klidném průběhu prezentace patří poděkování.

  Dne 3. 11. 2014 proběhla v prostorách naší školy prezentace první pomoci jíž se zúčastnily žáci pátých tříd Základní školy Zlin – Malenovice, Komenského 78. Žáci si v jednotli­vých workshopech ověřili a rozšířili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a následně i vyzkoušeli ošetření poraněných v reálné modelové situaci. Velmi nás potěšil zájem všech žáků základní školy a především jejich připravenost v oblasti poskytování první pomoci. Všem, kteří se podíleli na klidném průběhu prezentace patří poděkování.

  Andrea Bílková

 • Přírodovědný klokan

  Ve středu 15. října 2014 se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent školního kola soutěže z biologie, chemie, fyziky a matematiky – Přírodovědný klokan. Soutěž vyhrála žákyně 2.B Barbora Kopřivová, druzí v pořádí se umístili žáci 2.A Karolína Odstrčilová a Jakub Škrabana, třetí místo obsadila rovněž žákyně 2.A Anna Pagáčová. Gratulujeme.

  Mgr. Martina Dvořáčková

 • Daruj krev, daruješ život

  V pátek 17.10. 2014 se opět společně darovalo na Transfúzním oddělení KNTB ve Zlíně. 15 studentů se odhodlalo pomoct dobré věci a darovat svou krev a tím vstoupit do Klubu dárců krve na naší škole. Díky patří všem dárcům i těm, kteří chtěli a nemohli. Prvodárci dostali odznak kapky krve a těší se na další odběr. :) Krev darovali: Monika Dočkalová, Klára Sedláčková, Eva Schieferdec­kerová, Karla Maštalíková, Katka Čížová, Pavlína Doláková, Lucie Kupčáková, Robin Chernel, Katka Kolaříková a Karolína Mikulcová. Daruj krev, daruješ ži­vot.

  Mgr. Karolína Maráková

1 51 94 95 96 97 98 99 100 101
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy