Informace o škole

Novinky

 • XV. reprezentační ples SZŠ a VOŠZ Zlín

  XV. REPREZENTAČNÍ PLESTak jako každý rok, tak i letos ples naší školy zahajuje plesovou sezónu v našem městě. Na ples zveme všechny, kteří si rádi zatančí a chtějí prožít večer v příjemné atmosféře. Ples se uskuteční 9. ledna 2015 od 19.30 hod. v Interhotelu Moskva Zlín. Srdečně zvou pořadatelé ple­su!

  Mgr. Alice Stašová

 • Turnaj chlapců ve florbale

  Ve středu 19. listopadu se uskutečnil středoškolský turnaj chlapců ve florbale v Otrokovicích.

  Nechyběl ani 13ti členný výběr naší školy. I když jsme věděli, jaké týmy proti nám nastoupí, nebáli jsme se a dali do toho všechno. Bohužel přes nedostatek zkušeností a souhry jsme se nedokázali vyrovnat vysoké úrovni ostatních týmů z jiných škol. Ve skupině jsme odehráli 3 zápasy, z kterých jsme si odnesli prohry. Největším úspěchem byl střelený jediný gól a to týmu z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, který se později stal dokonce celkovým vítězem turnaje. Turnaj nám dodal další motivaci zlepšovat se.

  Bc. Matěj Koňařík

 • Den otevřených dveří

  Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín.

  Čtvrtek 15. 1. 2015
  13.00 – 17.00 hod.

  Mgr. Marta Malaníková

 • Okresní kolo ve futsale

  Dne 20. 11. 2014 se konalo okresní kolo ve futsale chlapců. Naši chlapci v každém zápase odvedli maximum, na postupové druhé místo však nedosáhli. Děkujeme za reprezenta­ci školy.

  Darina Frömelová

 • Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí

  Žáci 2.A a 4.L navštívili hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Už vestibul hvězdárny nabízí množství zajímavých objektů, exponátů a informací. Pracovníci hvězdárny si pro nás připravili přednášku o Sluneční soustavě a sérii experimentů z optiky. Obě akce byli velmi pěkně připraveny a některé experimenty jsme si mohli sami vyzkoušet. Na závěr jsme se prošli i zahradou hvězdárny, kde je vystaven model Sluneční soustavy a expozice geoparku.

  Martina Dvořáčková

 • Volby do školské rady

  V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol­ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásil ředitel školy volby do školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Volby proběhnou dne 26. 11. 2014.
  Budou zvoleni dva členové za pedagogické pracovníky, jeden člen za studenty VOŠ a jeden za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

  Hynek Steska

1 55 100 101 102 103 104 105 106 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy