Studijní plán Žáci a studenti – Diplomovaný zdravotnický záchranář

Obor vzdělání: 53–41-N/2.      DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
  Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Celkový počet hodin
Ročník 1. 2. 3.
Semestr zimní letní zimní letní zimní letní
Počet týdnů teoretické výuky 16 16 15 15 15 14
Počet hodin za týden
(povinné a povinně volitelné předměty)
32 32 34 35 33 34
teor./cv. teor./cv. teor./cv. teor./cv. teor./cv. teor./cv. teor./cv.
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Cizí jazyk (anglický
nebo německý) §*
ANJ/
NEJ
0/2  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1 0/107
  ZK KZ ZK Z ZK ZK
Latinský jazyk LAJ 0/1  0/1  0/32
  KZ ZK
Informační a komunikační technologie IKT 0/1 0/16
  KZ
Psychologie *  
osobnosti POO 1/1 16/16
  Z
vývojová VYP 1/0  16/0
  KZ
sociální SOP 1/0 15/0
    Z
zdravotnická ZDP   1/1  5/10
    ZK
Sociologie SOC 1/0 16/0
Z
Komunikace v ošetřova­telství KOO 1/1 1/0  32/16
   Z KZ
Výzkum v ošetřova­telství VYO 1/0 15/0
    Z
Zdravotnické a sociální právo ZSP 1/0 15/0
    KZ
Management a řízení kvality MRK 1/1 8/7
  KZ
Veřejné zdravotnictví VEZ 1/0 15/0
 KZ
Farmakologie a toxikologie FAT 3/0 45/0
ZK
Základy radiologie a radiační ochrana ZAR 1/0 16/0
 Z
Klinická propedeutika KLP 1/0  0/1 16/15
Z  ZK
Anatomie a fyziologie ANF 2/2 1/1 48/48
 Z  ZK
Patofyzio­logie a patologie PAP 1/0 1/0  32/0
 Z ZK
Mikrobiologie a hygiena MIH 1/0  1/0 32/0
Z  ZK
Biochemie BCH 2/0 32/0
 ZK
Biofyzika BFY 1/0 16/0
 KZ
První pomoc PPO 0/1 0/1 0/32
 KZ  KZ
Multikulturní ošetřovatel­ství MUO 1/0 16/0
 Z
Etika v ošetřova­telství ETO 2/0 32/0
KZ
Historie ošetřovatel­ství OSH 1/0 16/0
 Z
Ošetřovatel­ství OSE 1/0 0/1 0/1 16/30
 KZ  Z  ZK
Ošetřovatel­ské postupy ve standardní a neodkladné péči OPO 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/154
 KZ  KZ  KZ  KZ  KZ
Rehabilitační ošetřovatel­ství RHO 1/1 8/8
 KZ
Ošetřovatel­ství v klinických oborech *
ve vnitřním lékařství OVL 1/1 1/1 1/1 1/1 59/59
 ZK ZK ZK ZK
v chirurgii OCH 1/1 1/1 1/1 1/1 59/59
ZK ZK ZK ZK
v pediatrii OPE 1,5/1 21/14
 ZK
v gynekologii a porodnictví OGP 2/1 30/15
 ZK
v neurologii ONE 2/1 30/15
 ZK
v psychiatrii OPS 2,5 21/14
ZK
u přenosných chorob OPC (VYK) 1/1 4/3
Z
v dermato­venerologii ODE (VYK) 1/1 3/4
Z
v oftalmo­logii OOF (VYK) 1/1 7/7
Z
v otorino­laryngolo­gii OOT (VYK) 1/1 7/7
 Z
ve stomatologii OST (VYK) 1/1 7/7
 Z
v anestezi­ologii, resuscitaci a intenzivní péči ARI 2/1 30/15
 ZK
Záchranářství a medicína katastrof * ZMK 1/1 1/1 1/1 1/1 59/59
 Z ZK  KZ  ZK
Tělesná výchova TEV 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/91
 Z Z Z Z Z Z
Odborná praxe ve vyučovacím týdnu I. OPR 0/4 0/16 0/16 0/16 0/16 0/16 0/1264
 Z  ZK  KZ ZK KZ  ZK
Odborná praxe bloková II. OPRB 0/40 0/40 0/40 0/120
Z  Z  Z
Odborná praxe prázdninová III. OPRP 3 týdny
mezi 2. a 3. roč.
0/120
 Z
Odborné soustředění I., II., III. ODSv 0/40 0/40 0/40 0/120
 Z Z  Z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Lidská sexualita SEX 1/0 16/0
 Z
Filozofické základy ošetřovatel­ství FOS 1/0 16/0
 Z
Základy psychoterapie PST 1/1 7/7
Z
Péče o duševní zdraví PDZ 0/1 0/14
Z
Ošetřování ran OSR 1/1 7/8
 Z
Léčba bolesti LEB 1/0 15/0
 Z
Etické aspekty v geronto­logii ETG 1/0 15/0
 Z
Edukace ve zdravotnictví EDZ 1/1 5/10
 Z
Výživa v ošetřova­telství VYZ 1/1 10/5
 Z
IKT – prezentační programy IPP 1/0 0/1 16/15
Z  Z
Odborná konverzace v anglickém nebo německém jazyce OKA/
OKN
0/1 0/16
 Z
VOLITELNÉ (NEPOVINNÉ) PŘEDMĚTY
Tělesná výchova TEVn 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/91
Z Z Z Z Z Z
Konverzace v anglickém/
německém jazyce
KJAn/
KJNn
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/91
Z Z Z Z Z Z
Vysvětlivky
* – předměty, z nichž se koná zkouška při absolutoriu
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem.

Sdílet

Poslední úprava

Martina Dvořáčková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet