Zkrácené studium Uchazeči o studium – Diplomovaná všeobecná sestra

Od 1. září 2017 platí novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních provedená zákonem č. 201/2017 Sb. Tato novela umožňuje získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra studiem v oboru Diplomovaná všeobecná sestra zkrácenou formou.

Změna termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení do zkráceného stu­dia

Z organizač­ních důvodů dochází ke změně termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení do zkráceného studia z původního 31. 8. 2022 na 1. 9. 2022.

Děkujeme za pochopení

Podmínky pro přijetí do vyššího než prvního ročníku oboru

Na základě novely zákona o nelékař­ských zdravotnic­kých povoláních může být do této formy studia přijat uchazeč, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání

 • Zdravotnic­kého asistenta (Praktické sestry),
 • Zdravotnic­kého záchranáře,
 • Porodní asistentky,
 • Dětské sestry.

Podmínkou pro vstup do zkrácené formy studia bude

 • přijetí na základě absolvování přijímacího řízení dle stanovených kritérií,
 • podání „PŘIHLÁŠKY KE ZKRÁCENÉMU STUDIU oboru Diplomovaná všeobecná sestra“, včetně požadovaných dokumentů (učební plán pro obor Zdravotnický asistent a potvrzení vzdělávacího zařízení o absolvo­vaných hodinách praktické výuky) nejpozději do 5. 8. 2022,
 • absolvování písemné rozdílové zkoušky, kterou se ověří, zda má uchazeč znalosti na úrovni akreditova­ného vzdělávacího programu v předmětech Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika a První pomoc. Úspěšnost zkoušky musí být minimálně 70%.
 • Rozdílová zkouška proběhne v posledním srpnovém týdnu. Termín bude upřesněn k pozvánce.

Uchazeč nebude přijat ke studiu zkrácené verze v případě, že se bez omluvy nedostaví k rozdílové zkoušce nebo při písemném testu neprokáže dostatečné znalosti. V tomto případě bude studovat od 1. ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra.

Ředitel školy

 • uzná předměty teoretické výuky dle zveřejněného studijního plánu zkrácené formy studia VOŠZ Zlín viz Učební plán pro obor Zdravotnický asistent (Praktická sestra),
 • u absolventů oborů Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Dětská sestra rozhodne ředitel o přijetí uchazeče do zkrácené formy studia na základě porovnání akreditova­ného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra se vzdělávacími programy, kterými se řídilo předchozí vzdělávání uchazeče. Předměty může uznat zcela, částečně nebo neuznat,
 • u praktické výuky uzná ředitel počet hodin dle doložené skutečnosti praktického vyučování ve vzdělávacích programech uchazečů tak, aby celkový počet praktické výuky v průběhu studia byl minimálně 2 300 hodin. V případě chybějícího počtu hodin ředitel stanoví termíny pro individuální doplnění hodin odborné praxe v průběhu studia.

přílohy

Kritéria pro přijetí uchazečů do zkráceného studia VOŠpdf99 kB­před 6 měsíci Učební plán pro přijetí studentů do 2. ročníku denního studia pro absolventy oboru Zdravotnický asistent (Praktická sestra)pdf2­73 kBpřed 3 lety PŘIHLÁŠKA KE ZKRÁCENÉMU STUDIU oboru Diplomovaná všeobecná sestradoc­x55 kBpřed 3 lety Tematické okruhy k přijímací zkoušce + doporučená literaturap­df385 kBpřed 3 lety Potvrzení vzdělávacího zařízení o absolvo­vaných hodinách praktické výukypdf180 kB­před 3 lety

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet