Exkurze 1.V do FN Motol Novinky

V pondělí 3. června 2019 navští­vili studenti 1. V Fakultní nemocnici Motol v Praze. Podívali se na neonatolo­gické oddělení, prohlédli si JIP pro nezralé novorozence, oddělení intermediární péče o novorozence a také standardní jednotku rooming-in. Druhá polovina exkurze byla věnována oddělení kardiovas­kulární chirurgie. Prostřednic­tvím videokonfe­rence měli studenti možnost nahlédnout na operační sál, kde aktuálně probíhala operace na otevřeném srdci. Následně proběhla stáž na pooperační JIP, intermediální i standardní jednotce kardiovas­kulárního centra. Neméně zajímavé bylo nahlédnutí do podzemí nemocnice na jedinečný automatizo­vaný dopravní systém. Exkurze ve fakultní nemocnici byla určitě inspirací pro budoucí studentskou i profesní pra­xi.

Helena Fremlová