Skip course categories

Course categories


Skip available courses

Available courses

 • Cílem úlohy je základní seznámení s NIS FONS Akord; programy, základní obrazovky, přihlášení, přístupové práva, seznam pacientů.

 • Úloha je zaměřená na představení a popis všeobecných funkcí základních a nejběžněji používaných nástrojů, které uživatele provázejí skrze celý nemocniční informační systém FONS Akord.

 • Lékařský příjem pacienta provádí zpravidla samotný lékař, dokumentuje příjem pacienta zápisem do jednotlivých formulářů.

 • Kurz popisuje kroky pro vyplnění záznamu hospitalizace a zpracování tiskopisu Hlášení hospitalizace. Hlášení hospitalizace pořizuje každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení za každou hospitalizaci pacienta ukončenou propuštěním z oddělení, překladem na jiné oddělení nebo úmrtím pacienta.

 • Úloha popisuje možnosti a místa pro zadání diagnóz v nemocničním informačním systému. Také je zde vysvětlen postup při vyplňování diagnóz v záznamu hospitalizace a v ambulantním dekurzu.

 • Strukturované dekurzy mají poskytovat nástroje pro ordinace lékaře, tiskové nebo i elektronické podklady pro péči sester o pacienta podle ordinované léčby včetně podkladů pro podávání ordinované medikace.

 • Kurz obsahuje informace o zadání volného textu, vytvoření standardního textu, vytvoření chráněného textu, použití předefinovaných textů.

 • Kurz se zaměřuje na prohlížení výsledků přijatých z laboratorního komplementu.

 • Specializovaná vyšetření, o které žádá lékař v průběhu vyšetření a léčby pacienta musí být pro lékaře dostupná ve formě naměřených hodnot nebo popisu výsledku vyšetření - nálezu, který vytvoří příslušný specialista. Ten pak slouží jako podklad pro určení následné terapie.

 • NIS FONS Akord má funkce umožňující klinickým lékařům i radiologům jednoduše vyvolat prohlížeč PACS na základě pacienta nebo žádanky, který je v NIS vybrán pro účely popisu vyšetření nebo doplnění relevantních informací o stavu či anamnéze pacienta.

 • V úloze budou představeny kroky, jakým způsobem je možné nalézt a přebírat dokumentaci k pacientovi pro realizaci léčebné péče. Lékaři mají k dispozici po přihlášení a po zahájení práce s pacientem veškerou dokumentaci k danému pacientovi k nahlédnutí. Případná editace dokumentace mimo kmenové oddělení je možná na základě přidělení práv.

 • Zápis předem nespecifikovaného vyšetření slouží lékaři k zápisu jakéhokoliv nestrukturovaného textu vázaného k pacientovi. Tento text je následně možné přebírat do další lékařské dokumentace daného pacienta (jako např. propouštěcí zpráva, atd.).

 • Obsahem kurzu je popis vytvoření žádanky na operaci a vytvoření operační vložky.

 • Kurz obsahuje informace o založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte.

 • V této úloze bude popsáno založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte. Součástí zaznamenávaných dat je i záznam povinných údajů pro Národní registr rodiček a novorozenců.

 • Po posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem dojde k provedení úkonů na pracovišti IP a lékař nebo sestra provede výběr z přednastavené nabídky úkonů, které systém bodově ohodnotí, sečte a následně vygeneruje kód ošetřovacího dne do dokladu zdravotní pojišťovny.

 • Zadávání a zobrazení urgentních informací probíhá na základě rozhodnutí uživatele, který data o pacientovi pořídil. Uživatel určí, které informace u pacienta budou zobrazeny jako urgentní. Tím je zajištěno, že každý další uživatel pracující s pacientem bude informován o těchto skutečnostech prostřednictvím zobrazení informačního okna Urgentní informace. 

 • Plánování operací slouží k objednávání (plánování) operací na definované pracoviště (operační sály) ke konkrétnímu operačnímu týmu. Funkčnost vychází z objednávkového systému (používanému pro plánování ambulantních návštěv) a je rozšířena o možnosti zadávání a ukládání údajů k operaci (operační výkon, operační diagnóza, operační tým, druh operace, druh anestézie, atd.).

 • Vystavení propouštěcí zprávy případně předběžné propouštěcí zprávy je běžná činnost lékaře při ukončení hospitalizace pacienta na oddělení, překladu na jiné oddělení nebo překladu do jiného zdravotnického zařízení. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů z dokumentace pacienta.

 • Vystavení Listu o prohlídce mrtvého je činnost vykonávaná lékaři. Před vystavením Listu doporučujeme správně ukončit hospitalizaci pacienta a doplnit údaje v záznamu hospitalizace. List o prohlídce mrtvého lze po vyplnění vytisknout.

 • Zápis ambulantní zprávy je rutinní prací lékaře, který zapisuje do dokumentace výsledek vyšetření/ošetření pacienta, včetně jeho diagnóz a dalších výsledků vyšetření a zároveň doporučení další léčby.

 • Obsahem kurzu je popis vystavení receptu pro pacienta během ambulantní návštěvy.

 • Vykázání zdravotní péče je nedílnou součástí informačního systému a slouží k účtování zdravotní péče jednotlivým plátcům – zdravotním pojišťovnám. Může také sloužit ke sledování libovolných činností a k vyhodnocení těchto činností prostřednictvím sestav.

 • Statistické výstupy jsou dostupné pro kteréhokoliv uživatele, který má na dané statistiky právo. Ambulantní statistiky jsou spouštěny z ambulantního a hospitalizační statistiky z hospitalizačního rozhraní.

 • Formulář Nežádoucí události se zakládá vždy, když dojde u pacienta k nežádoucí události. Seznam těchto událostí je dán metodikou a zahrnuje události vztahující se k péči o pacienta (léčba, podání stravy, dekubity, nemocniční nákazy), k chování pacienta nebo personálu, nehody (pád) a další. Ve formuláři se evidují informace o charakteru a průběhu nežádoucí události, jejich následcích na zdravotní stav pacienta a opatřeních provedených bezprostředně po události i opatřeních stanovených k snížení rizika dalšího výskytu nežádoucí události.

 • Hlášení výskytu nemocniční nákazy (infekce) se vytváří vždy, když je u hospitalizovaného pacienta zjištěna nákaza vzniklá při pobytu v nemocnici nebo v příčinné souvislosti s tímto pobytem. Ve formuláři se eviduje klasifikace infekce (kde byla zjištěna), vzorek, z něhož byla infekce zjištěna, infekční agens a další informace. Součástí formuláře je i odeslání informačního mailu pracovníkům, kteří jsou k tomu nemocnicí určeni.

 • Cílem této úlohy je ukázka práce s komplementární žádankou. Konkrétně se jedná o evidenci údajů o vyšetření, zobrazení stavu studií přes komunikaci s PACS, nastavení parametrů vyšetření, vykázání výkonů a materiálu, prohlížení údajů o pacientovi a vyšetření. Jednotlivé úlohy vykonávají laboranti nebo lékaři na daném oddělení dle zvyklostí konkrétního pracoviště.

 • Záznam zvuku do databáze NIS usnadňuje lékařům popis vyšetření. Po zaznamenání lékařem jej obvykle dokumentační pracovnice přepisuje do textu, který lékař následně potvrdí podpisem.

 • Úloha shrnuje postupy pro zapsání popisu vyšetření a možnost prohlížení historických dat.

 • V rámci úlohy je popsáno, jakým způsobem se v informačním systému zobrazují informace o pacientovi.

 • Cílem úlohy je základní seznámení s NIS FONS Akord; programy, základní obrazovky, přihlášení, přístupové práva, seznam pacientů.

  Guest access: Úvod do NIS
 • Administrativní příjem pacienta je zpravidla standardně součástí práce zdravotních sester, popřípadě administrativních pracovníků nebo se provádí na centrálním příjmu. V této úloze bude představen příjem pacienta a jeho výběr z centrálního registru.

 • Hlášení hospitaliazce je typickou činností vykonávanou zdravotními sestrami.  Nejprve probíhá kontrola Záznamu hospitalizace ověřením vyplnění povinných polí. Poté se vytiskne Hlášení hospitalizace.

 • Strukturované dekurzy mají poskytovat nástroje pro ordinace lékaře, tiskové nebo i elektronické podklady pro péči sester o pacienta podle ordinované léčby včetně podkladů pro podávání ordinované medikace.

 • Úloha popisuje vystavení elektronické žádanky k odbornému vyšetření, které je realizováno na odborném pracovišti. Rozlišujeme žádanky na laboratorní, zobrazovací, fyzioterapeutické a konziliární výkony.

 • Úloha popisuje vystavení elektronické žádanky k odbornému vyšetření. Rozlišujeme žádanku na vyšetření laboratorní, zobrazovací, fyzioterapeutické a patologické (Histologie a Cytologie).

 • Úloha popisuje vystavení elektronické žádanky k odbornému vyšetření u specialisty na Radiodiagnostickém oddělení a oddělení Patologie.

 • Úloha popisuje zaznamenání vitálních funkcí do tabuky.

 • Úloha zadávání bilance tekutin popisuje činnosti vykonávané zdravotními sestrami. Při zadávání bilance tekutin se sleduje příjem a výdej tekutin v různých formách např. příjem perorálně, intravenózně, výdej např. močí, stolicí, zvratky atd.

 • Obsahem kurzu je popis vytvoření žádanky na operaci a vytvoření operační vložky.

 • Kurz obsahuje informace o založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte.

 • V této úloze bude popsáno založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte. Součástí zaznamenávaných dat je i záznam povinných údajů pro Národní registr rodiček a novorozenců.

 • Vytvoření Žádosti o zvýšení úhrady se provede v případě, že pacientovi je nutno podat léčivo, které není v číselníku zdravotní pojišťovny nebo je v číselníku, ale není hrazen zdravotní pojišťovnou. Vytvoření Žádosti o povolení výkonu se provede v případě, že pacientovi je nutno provést výkon, který není pro ošetřující pracoviště nasmlouván (není placen zdravotní pojišťovnou).

 • Pokud lékař vyhodnotí na základě zdravotního stavu pacienta, že je pro další průběh léčby potřeba ortopedické pomůcky (např. berle, polohovací postel apod.), tak se pomůcka vystaví.

 • Vystavení příkazu k transportu slouží k tomu, aby mohl být pacient přemístěn z  místa svého bydliště do zdravotnického zařízení nebo mezi dvěma zdravotnickými zařízeními a naopak. Příkaz obsahuje všechny potřebné údaje k tomu, aby řidič mohl pacienta dopravit na místo určení.

 • Obsahem kurzu je popis překladu pacienta, administrativní propuštění pacienta a odchod pacienta, neboli náležité administrativní ukončení hospitalizace a po kontrole přesun dokumentace do místnosti Archiv.

 • Regulační poplatky za celou hospitalizaci se vygenerují až ve chvíli, kdy pacient končí hospitalizaci. V tu chvíli se po uložení záznamu hospitalizace automaticky spustí formulář regulačních poplatků, kde se automaticky vygenerují poplatky za celý pobyt v nemocnici. Za všechny poplatky se potom vytiskne jedna souhrnná faktura.

 • Administrativní příjem do ambulance je převážně součástí práce sestry na ambulanci nebo v kartotéce daného pracoviště. Cílem je přijmout pacienta, který má být vyšetřen, buď výběrem z číselníku pacientů nebo založením nového pacienta, který je v zařízení poprvé, případně upravit osobní údaje pacienta, tak aby odpovídaly skutečnosti.

 • Součástí funkčnosti objednávkového systému v NIS FONS Akord je plánování objednávek ambulantních návštěv, ale parametrickými úpravami lze objednávací diáře uzpůsobit, aby vyhovovaly i pro plánování hospitalizačních příjmů, na které případně může navazovat plánování operací.

 • Vykázání zdravotní péče je nedílnou součástí informačního systému a slouží k účtování zdravotní péče jednotlivým plátcům – zdravotním pojišťovnám. Může také sloužit ke sledování libovolných činností a k vyhodnocení těchto činností prostřednictvím sestav.

 • Vykázání poplatků je typickou činností vykonávanou zdravotními sestrami.  V běžné praxi se lze setkat s variantou, že pacient je od poplatku osvobozen, odmítá zaplatit nebo žádá tisk potvrzení.

 • Cílem úlohy je poskytnout uživateli informaci k obecným principům práce v prostředí flexibiních formulářů, které jsou společné všem formulářům.

   

 • Formulář Ošetřovatelské posouzení se zakládá vždy při příjmu pacienta na lůžkové oddělení. Zachycuje pacientův stav v tomto okamžiku. Při jeho změně v době pobytu na oddělení se již tento záznam nemění. Při překladu na jiné oddělení nemocnice se pacientovi zakládá nový formulář ošetřovatelského posouzení s aktuálním stavem.

 • Hodnocení rizik ošetřovatelské péče (dále jen HROP) je složeno ze čtyř samostatných formulářů, které postihují čtyři základní rizika ošetřovatelské péče: Barthelův test základních denních činností, test rizika vzniku dekubitů - stupnice podle Nortonové, test hodnocení základního nutričního stavu, test hodnocení rizika pádu.

 • Práce s plánem ošetřovatelské péče je rozdělena do třech fází. Prvotní založení nového plánu ošetřovatelské péče, hodnocení diagnóz a případná změna plánu ošetřovatelské péče (ukončení platnosti diagnóz, založení nových diagnóz, změna v důvodech, cílích a intervencích stávajících diagnóz).

 • Formulář Ošetřovatelský překlad se zakládá vždy při překladu pacienta z oddělení ať už na jiné oddělení v rámci zdravotnického zařízení či do jiného zdravotnického zařízení a zachycuje jeho stav v tomto okamžiku.

 • Formulář Klasifikace dekubitu a jiných ran slouží k zaznamenání klasifikace převážně dekubitů, ale i jiných ran různých typů ve stavu ke konkrétnímu datu Eviduje se lokalizace dekubitu, původ (kde vznikl), stupeň, stav spodiny, okolí a tvar rány, sekrece, velikost a fáze hojení a případné datum vyléčení.

 • Formulář Nežádoucí události se zakládá vždy, když dojde u pacienta k nežádoucí události. Seznam těchto událostí je dán metodikou a zahrnuje události vztahující se k péči o pacienta (léčba, podání stravy, dekubity, nemocniční nákazy), k chování pacienta nebo personálu, nehody (pád) a další. Pokud je pacientovi zjištěno více nežádoucích událostí, je nutné založit pro každou událost jeden formulář. Ve formuláři se evidují informace o charakteru a průběhu nežádoucí události, jejich následcích na zdravotní stav pacienta a opatřeních provedených bezprostředně po události i opatřeních stanovených k snížení rizika dalšího výskytu nežádoucí události.

 • Příjem pacienta na RDG oddělení je typickou prací laboranta. Tato úloha pojednává o práci s elektronickou komplementární žádankou a zpracováním elektronické doporučené žádosti o vyšetření.

 • Evidence přístrojů je činností sestry, laboranta případně, fyzioterapeutického pracovníka a je nezbytnou součástí dokumentace pacienta.

 • Tento kurz vytvořil Vojtěch Galda jako součást své maturitní práce z Odborných předmětů.