Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Cílem úlohy je základní seznámení s NIS FONS Akord; programy, základní obrazovky, přihlášení, přístupové práva, seznam pacientů.

Úloha je zaměřená na představení a popis všeobecných funkcí základních a nejběžněji používaných nástrojů, které uživatele provázejí skrze celý nemocniční informační systém FONS Akord.

Lékařský příjem pacienta provádí zpravidla samotný lékař, dokumentuje příjem pacienta zápisem do jednotlivých formulářů.

Kurz popisuje kroky pro vyplnění záznamu hospitalizace a zpracování tiskopisu Hlášení hospitalizace. Hlášení hospitalizace pořizuje každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení za každou hospitalizaci pacienta ukončenou propuštěním z oddělení, překladem na jiné oddělení nebo úmrtím pacienta.

Úloha popisuje možnosti a místa pro zadání diagnóz v nemocničním informačním systému. Také je zde vysvětlen postup při vyplňování diagnóz v záznamu hospitalizace a v ambulantním dekurzu.

Strukturované dekurzy mají poskytovat nástroje pro ordinace lékaře, tiskové nebo i elektronické podklady pro péči sester o pacienta podle ordinované léčby včetně podkladů pro podávání ordinované medikace.

Kurz obsahuje informace o zadání volného textu, vytvoření standardního textu, vytvoření chráněného textu, použití předefinovaných textů.

Kurz se zaměřuje na prohlížení výsledků přijatých z laboratorního komplementu.

Specializovaná vyšetření, o které žádá lékař v průběhu vyšetření a léčby pacienta musí být pro lékaře dostupná ve formě naměřených hodnot nebo popisu výsledku vyšetření - nálezu, který vytvoří příslušný specialista. Ten pak slouží jako podklad pro určení následné terapie.

NIS FONS Akord má funkce umožňující klinickým lékařům i radiologům jednoduše vyvolat prohlížeč PACS na základě pacienta nebo žádanky, který je v NIS vybrán pro účely popisu vyšetření nebo doplnění relevantních informací o stavu či anamnéze pacienta.

V úloze budou představeny kroky, jakým způsobem je možné nalézt a přebírat dokumentaci k pacientovi pro realizaci léčebné péče. Lékaři mají k dispozici po přihlášení a po zahájení práce s pacientem veškerou dokumentaci k danému pacientovi k nahlédnutí. Případná editace dokumentace mimo kmenové oddělení je možná na základě přidělení práv.

Zápis předem nespecifikovaného vyšetření slouží lékaři k zápisu jakéhokoliv nestrukturovaného textu vázaného k pacientovi. Tento text je následně možné přebírat do další lékařské dokumentace daného pacienta (jako např. propouštěcí zpráva, atd.).

Obsahem kurzu je popis vytvoření žádanky na operaci a vytvoření operační vložky.

Kurz obsahuje informace o založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte.

V této úloze bude popsáno založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte. Součástí zaznamenávaných dat je i záznam povinných údajů pro Národní registr rodiček a novorozenců.

Po posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem dojde k provedení úkonů na pracovišti IP a lékař nebo sestra provede výběr z přednastavené nabídky úkonů, které systém bodově ohodnotí, sečte a následně vygeneruje kód ošetřovacího dne do dokladu zdravotní pojišťovny.

Zadávání a zobrazení urgentních informací probíhá na základě rozhodnutí uživatele, který data o pacientovi pořídil. Uživatel určí, které informace u pacienta budou zobrazeny jako urgentní. Tím je zajištěno, že každý další uživatel pracující s pacientem bude informován o těchto skutečnostech prostřednictvím zobrazení informačního okna Urgentní informace. 

Plánování operací slouží k objednávání (plánování) operací na definované pracoviště (operační sály) ke konkrétnímu operačnímu týmu. Funkčnost vychází z objednávkového systému (používanému pro plánování ambulantních návštěv) a je rozšířena o možnosti zadávání a ukládání údajů k operaci (operační výkon, operační diagnóza, operační tým, druh operace, druh anestézie, atd.).

Vystavení propouštěcí zprávy případně předběžné propouštěcí zprávy je běžná činnost lékaře při ukončení hospitalizace pacienta na oddělení, překladu na jiné oddělení nebo překladu do jiného zdravotnického zařízení. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů z dokumentace pacienta.

Vystavení Listu o prohlídce mrtvého je činnost vykonávaná lékaři. Před vystavením Listu doporučujeme správně ukončit hospitalizaci pacienta a doplnit údaje v záznamu hospitalizace. List o prohlídce mrtvého lze po vyplnění vytisknout.

Zápis ambulantní zprávy je rutinní prací lékaře, který zapisuje do dokumentace výsledek vyšetření/ošetření pacienta, včetně jeho diagnóz a dalších výsledků vyšetření a zároveň doporučení další léčby.

Obsahem kurzu je popis vystavení receptu pro pacienta během ambulantní návštěvy.

Vykázání zdravotní péče je nedílnou součástí informačního systému a slouží k účtování zdravotní péče jednotlivým plátcům – zdravotním pojišťovnám. Může také sloužit ke sledování libovolných činností a k vyhodnocení těchto činností prostřednictvím sestav.

Statistické výstupy jsou dostupné pro kteréhokoliv uživatele, který má na dané statistiky právo. Ambulantní statistiky jsou spouštěny z ambulantního a hospitalizační statistiky z hospitalizačního rozhraní.

Formulář Nežádoucí události se zakládá vždy, když dojde u pacienta k nežádoucí události. Seznam těchto událostí je dán metodikou a zahrnuje události vztahující se k péči o pacienta (léčba, podání stravy, dekubity, nemocniční nákazy), k chování pacienta nebo personálu, nehody (pád) a další. Ve formuláři se evidují informace o charakteru a průběhu nežádoucí události, jejich následcích na zdravotní stav pacienta a opatřeních provedených bezprostředně po události i opatřeních stanovených k snížení rizika dalšího výskytu nežádoucí události.

Hlášení výskytu nemocniční nákazy (infekce) se vytváří vždy, když je u hospitalizovaného pacienta zjištěna nákaza vzniklá při pobytu v nemocnici nebo v příčinné souvislosti s tímto pobytem. Ve formuláři se eviduje klasifikace infekce (kde byla zjištěna), vzorek, z něhož byla infekce zjištěna, infekční agens a další informace. Součástí formuláře je i odeslání informačního mailu pracovníkům, kteří jsou k tomu nemocnicí určeni.

Cílem této úlohy je ukázka práce s komplementární žádankou. Konkrétně se jedná o evidenci údajů o vyšetření, zobrazení stavu studií přes komunikaci s PACS, nastavení parametrů vyšetření, vykázání výkonů a materiálu, prohlížení údajů o pacientovi a vyšetření. Jednotlivé úlohy vykonávají laboranti nebo lékaři na daném oddělení dle zvyklostí konkrétního pracoviště.

Záznam zvuku do databáze NIS usnadňuje lékařům popis vyšetření. Po zaznamenání lékařem jej obvykle dokumentační pracovnice přepisuje do textu, který lékař následně potvrdí podpisem.

Úloha shrnuje postupy pro zapsání popisu vyšetření a možnost prohlížení historických dat.

V rámci úlohy je popsáno, jakým způsobem se v informačním systému zobrazují informace o pacientovi.

Cílem úlohy je základní seznámení s NIS FONS Akord; programy, základní obrazovky, přihlášení, přístupové práva, seznam pacientů.

Administrativní příjem pacienta je zpravidla standardně součástí práce zdravotních sester, popřípadě administrativních pracovníků nebo se provádí na centrálním příjmu. V této úloze bude představen příjem pacienta a jeho výběr z centrálního registru.

Hlášení hospitaliazce je typickou činností vykonávanou zdravotními sestrami.  Nejprve probíhá kontrola Záznamu hospitalizace ověřením vyplnění povinných polí. Poté se vytiskne Hlášení hospitalizace.

Strukturované dekurzy mají poskytovat nástroje pro ordinace lékaře, tiskové nebo i elektronické podklady pro péči sester o pacienta podle ordinované léčby včetně podkladů pro podávání ordinované medikace.

Úloha popisuje vystavení elektronické žádanky k odbornému vyšetření, které je realizováno na odborném pracovišti. Rozlišujeme žádanky na laboratorní, zobrazovací, fyzioterapeutické a konziliární výkony.

Úloha popisuje vystavení elektronické žádanky k odbornému vyšetření. Rozlišujeme žádanku na vyšetření laboratorní, zobrazovací, fyzioterapeutické a patologické (Histologie a Cytologie).

Úloha popisuje vystavení elektronické žádanky k odbornému vyšetření u specialisty na Radiodiagnostickém oddělení a oddělení Patologie.

Úloha popisuje zaznamenání vitálních funkcí do tabuky.

Úloha zadávání bilance tekutin popisuje činnosti vykonávané zdravotními sestrami. Při zadávání bilance tekutin se sleduje příjem a výdej tekutin v různých formách např. příjem perorálně, intravenózně, výdej např. močí, stolicí, zvratky atd.

Obsahem kurzu je popis vytvoření žádanky na operaci a vytvoření operační vložky.

Kurz obsahuje informace o založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte.

V této úloze bude popsáno založení porodní dokumentace, ve které se sledují údaje o rodičce od anamnestických dat až po narození dítěte. Součástí zaznamenávaných dat je i záznam povinných údajů pro Národní registr rodiček a novorozenců.

Vytvoření Žádosti o zvýšení úhrady se provede v případě, že pacientovi je nutno podat léčivo, které není v číselníku zdravotní pojišťovny nebo je v číselníku, ale není hrazen zdravotní pojišťovnou. Vytvoření Žádosti o povolení výkonu se provede v případě, že pacientovi je nutno provést výkon, který není pro ošetřující pracoviště nasmlouván (není placen zdravotní pojišťovnou).

Pokud lékař vyhodnotí na základě zdravotního stavu pacienta, že je pro další průběh léčby potřeba ortopedické pomůcky (např. berle, polohovací postel apod.), tak se pomůcka vystaví.

Vystavení příkazu k transportu slouží k tomu, aby mohl být pacient přemístěn z  místa svého bydliště do zdravotnického zařízení nebo mezi dvěma zdravotnickými zařízeními a naopak. Příkaz obsahuje všechny potřebné údaje k tomu, aby řidič mohl pacienta dopravit na místo určení.

Obsahem kurzu je popis překladu pacienta, administrativní propuštění pacienta a odchod pacienta, neboli náležité administrativní ukončení hospitalizace a po kontrole přesun dokumentace do místnosti Archiv.

Regulační poplatky za celou hospitalizaci se vygenerují až ve chvíli, kdy pacient končí hospitalizaci. V tu chvíli se po uložení záznamu hospitalizace automaticky spustí formulář regulačních poplatků, kde se automaticky vygenerují poplatky za celý pobyt v nemocnici. Za všechny poplatky se potom vytiskne jedna souhrnná faktura.

Administrativní příjem do ambulance je převážně součástí práce sestry na ambulanci nebo v kartotéce daného pracoviště. Cílem je přijmout pacienta, který má být vyšetřen, buď výběrem z číselníku pacientů nebo založením nového pacienta, který je v zařízení poprvé, případně upravit osobní údaje pacienta, tak aby odpovídaly skutečnosti.

Součástí funkčnosti objednávkového systému v NIS FONS Akord je plánování objednávek ambulantních návštěv, ale parametrickými úpravami lze objednávací diáře uzpůsobit, aby vyhovovaly i pro plánování hospitalizačních příjmů, na které případně může navazovat plánování operací.

Vykázání zdravotní péče je nedílnou součástí informačního systému a slouží k účtování zdravotní péče jednotlivým plátcům – zdravotním pojišťovnám. Může také sloužit ke sledování libovolných činností a k vyhodnocení těchto činností prostřednictvím sestav.

Vykázání poplatků je typickou činností vykonávanou zdravotními sestrami.  V běžné praxi se lze setkat s variantou, že pacient je od poplatku osvobozen, odmítá zaplatit nebo žádá tisk potvrzení.

Cílem úlohy je poskytnout uživateli informaci k obecným principům práce v prostředí flexibiních formulářů, které jsou společné všem formulářům.

 

Formulář Ošetřovatelské posouzení se zakládá vždy při příjmu pacienta na lůžkové oddělení. Zachycuje pacientův stav v tomto okamžiku. Při jeho změně v době pobytu na oddělení se již tento záznam nemění. Při překladu na jiné oddělení nemocnice se pacientovi zakládá nový formulář ošetřovatelského posouzení s aktuálním stavem.

Hodnocení rizik ošetřovatelské péče (dále jen HROP) je složeno ze čtyř samostatných formulářů, které postihují čtyři základní rizika ošetřovatelské péče: Barthelův test základních denních činností, test rizika vzniku dekubitů - stupnice podle Nortonové, test hodnocení základního nutričního stavu, test hodnocení rizika pádu.

Práce s plánem ošetřovatelské péče je rozdělena do třech fází. Prvotní založení nového plánu ošetřovatelské péče, hodnocení diagnóz a případná změna plánu ošetřovatelské péče (ukončení platnosti diagnóz, založení nových diagnóz, změna v důvodech, cílích a intervencích stávajících diagnóz).

Formulář Ošetřovatelský překlad se zakládá vždy při překladu pacienta z oddělení ať už na jiné oddělení v rámci zdravotnického zařízení či do jiného zdravotnického zařízení a zachycuje jeho stav v tomto okamžiku.

Formulář Klasifikace dekubitu a jiných ran slouží k zaznamenání klasifikace převážně dekubitů, ale i jiných ran různých typů ve stavu ke konkrétnímu datu Eviduje se lokalizace dekubitu, původ (kde vznikl), stupeň, stav spodiny, okolí a tvar rány, sekrece, velikost a fáze hojení a případné datum vyléčení.

Formulář Nežádoucí události se zakládá vždy, když dojde u pacienta k nežádoucí události. Seznam těchto událostí je dán metodikou a zahrnuje události vztahující se k péči o pacienta (léčba, podání stravy, dekubity, nemocniční nákazy), k chování pacienta nebo personálu, nehody (pád) a další. Pokud je pacientovi zjištěno více nežádoucích událostí, je nutné založit pro každou událost jeden formulář. Ve formuláři se evidují informace o charakteru a průběhu nežádoucí události, jejich následcích na zdravotní stav pacienta a opatřeních provedených bezprostředně po události i opatřeních stanovených k snížení rizika dalšího výskytu nežádoucí události.

Příjem pacienta na RDG oddělení je typickou prací laboranta. Tato úloha pojednává o práci s elektronickou komplementární žádankou a zpracováním elektronické doporučené žádosti o vyšetření.

Evidence přístrojů je činností sestry, laboranta případně, fyzioterapeutického pracovníka a je nezbytnou součástí dokumentace pacienta.

Tento kurz vytvořil Vojtěch Galda jako součást své maturitní práce z Odborných předmětů.

Kurz pro lektory a tutory elektronického vzdělávání.