Pracovník v sociálních službách Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 15 až 20 účastníků (16 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení jaro 2019

Konec registrace
Cena

8 000 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro širokou veřejnost; uchazeče ÚP, věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Průběh kurzu

 • Teoretická výuka 122 hodin – 1× týdně celodenně (12 x); termíny budou zveřejněny měsíc před zahájením kur­zu.
 • Praxe 40 hod. KNTB, a. s., Zlín, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, Charita sv. Anežky Otrokovice, Domov pro seniory Lukov, Domov pro seniory Burešov, Dětské centrum Zlín, Charita Zlín.

Náplň kurzu – vyučované předměty

 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace
 • Úvod do psychologie a psychopato­logie
 • Somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Etika
 • Základy prevence závislosti na sociální službě
 • Sociálně-právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné
 • Výchovné zaměstnání I.
 • Výchovné zaměstnání II.
 • Prevence násilí v sociálních službách
 • Základy péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Sebeobrana
 • Odborná praxe

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Absolvent získá osvědčení

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Uplatnění a profil absolventa

V přímé obslužné péči v ambulan­tních a pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami a prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnos­ti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosoci­álních potřeby; provádí základní výchovnou nepedagogic­kou činnost spočívající v prohlubo­vaní a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnost a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti; provádí pečovatelskou činnost v domácnosti u osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovník, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizace, organizační zabezpečení a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistenci; podílí se pod dohledem sociálního pracovníka na základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnnosti, činnosti při zprostřed­kování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Způsob platby

14 dní před termínem zahájení kurzu záloha 3 000 Kč; měsíc od zahájení doplatek 5 000 Kč bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 nebo hotově na pokladně školy (do zprávy pro příjemce jméno účastníka kurzu).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet