Informace o škole

Novinky

 • MINIPODNIK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

  Další projektovou aktivitou v rámci činnosti střediska praxe je „Minipodnik na ZŠ“. Základní myšlenkou a principem jeho činnosti jsou ekonomické aktivity dětí ze základní školy Slovenská ve Zlíně. Skupina se schází několikrát do měsíce a pod vedením nadšených pedagogů děti poptávají specifické služby, učí se vystavovat objednávky a kalkulovat ceny dodávaných služeb. Přestože objednávky a účetní doklady jsou ze zřejmých důvodů pouze fiktivní, proběhla v pátek 27. března 2015 také reálná akce, a to prezentace První pomoci. Žáci základní školy se od budoucích zdravotníků měli možnost dovědět, jak postupovat v případě úrazů, které mohou nastat v průběhu vyučování. Vyzkoušeli si také neodkladnou resuscitaci. Atraktivní prezentace proběhla pod vedením odborné učitelky Mgr. Petry Holubové.

  Helena Fremlová

 • Adaptační pobyt 3.ročníků ve Fryštáku

  Ve dnech 23.3–25. 3, jsme my, studenti 3. A a 3. B, jeli opět do Domu Ignáce Stuchlého do Fryštáku na adaptační pobyt. Byly to tři dny plné zábavy, smíchu a vzájemné spolupráce. Hry jako například: „Mnohonožky“, „Hra na život“, „Rande“ a „Hádání pohádek“, byly velice zábavné a během nich jsme se ve třídě ještě více stmelili. Bavili jsme se ale i o našich začátcích na odborné praxi. O našich zážitcích a poznatcích, ať už byly kladné anebo záporné. Myslím, že nás tento třídenní pobyt všechny velice bavil a opět jsme si připomenuli, že se navzájem umíme tolerovat, pochopit a že spolupráce nám taky není cizí. Vděčíme za to hlavně našim dvěma instruktorům, protože jejich hry a pozitivní a kamarádský přístup k nám všem, velmi sedl. Bylo to super a klidně bychom jeli zase!

  Denisa Vlčková žákyně ZA 3. B

  Marta Malaníková

 • Matematický klokan

  V pátek 20. 3. 2015 se vybraní žáci střední školy účastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.

  Výsledky nejlepších:
  kategorie Junior
  1. Majzlík Daniel 1.A 53
  2. Vaculíková Karolína 1.A 43
  3. Žálková Anna 2.A 38
  kategorie Student
  1. Svozil Tomáš 4.L 53
  2. Galda Vojtěch 4.L 41
  3. Reitererová Michaela 3.B 38
  Kompletní výsledková listinapdf371 kB­před 4 lety

  Kamil Šrubař

 • Návštěva zlínské hvězdárny

  V úterý 24. 3. 2015 navštívili žáci a studenti v podvečer­ních hodinách Zlínskou hvězdárnu na Lesní čtvrti. Přednáška o vesmíru vedená MUDr. Coufalem byla nejen zajímavá a přínosná, ale i doplněná působivou projekcí z různých výzkumů. Pozorování oblohy bylo velmi zdařilé, mohli jsme shlédnout Měsíc, z planet Mars a Pluto a celou řadu hvězd a souhvězdí.

  Petr Kudla

 • Naše třída 3. A je zase o krok blíž k lepšímu kolektivu.

  Ve dnech 23. 3. – 25. 3. 2015 jsme absolvovali kurz v DISu ve Fryštáku, v rámci kterého jsme se zúčastnili různých aktivit na téma štěstí a budoucnost. Celý kurz byl pojat tak, abychom si uvědomili, že už jsme skoro dospělí, co nás čeká a jaké překážky nám může život nastražit.
  V pondělí nás na nádraží uvítali instruktoři, kteří pro nás sestavili bohatý program plný her a zábavy. Například jsme si vyzkoušeli být handicapo­vanými, zahráli jsme si na „život“.
  Jsme rádi, že jsme se mohli kurzu zúčastnit a těší nás, že se do programu aktivně zapojila i naše paní třídní učitelka. Za to jí moc děkujeme.

  Veronika Meitnerová

 • Soutěž v předlékařské první pomoci

  Ve středu 18. 3. 2015 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování předlékařské první pomoci. Do soutěže se zapojilo celkem devět družstev tvořených žáky střední školy oboru Zdravotnický asistent a oboru Ošetřovatel. Pro soutěžící byla připravena tři stanoviště s nelehkými úkoly jako ošetření raněného v hypogly­kémii, se zlomeninou pánve, opaření kojence, ranění v bezvědomí s kolapsem základních životních funkcí apod. Poranění byla namaskována tak, aby simulovali poranění reálná. Celou soutěž hodnotila porota, kterou tvořili zástupci odborníků KNTB a.s. Zlín, studentů oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a odborných učitelek naší školy. A jak to dopadlo? Podívejte se sami.

  1.místo 1.A Petra Pánková,Vilém Románek,Kris­týna Tymonová

  2.místo 3.B Barbora Doležalová,Bar­bora Malinová,Te­reza Molková

  3.místo 3.A Eva Schieferdec­kerová,Mar­tin Pekař,Mich­aela Vrbo­vá

  Nejlepší velitel družstva Barbora Doležalová

  Nejlepší figurant Filip Líňa

  Všem účastníkům děkujeme za odpovědný přístup, modelům za velkou snahu připravit všem soutěžícím rovnocenné podmínky, porotě za objektivitu a vítězům? Hodně štěstí, klidu a rozvahy při reprezentaci školy na mezinárodních soutěžích v Brně a Jihlavě.

  Petra Holubová

1 48 76 77 78 79 80 81 82 95
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy