Informace o škole

Novinky

 • Turnaj v badmintonu

  Ve středu 22. 3. 2017 žákyně Renáta Černotová a Iva Hořáková reprezento­valy DM na turnaji v badmitonu, který pořádal DM SPŠ MV v Holešově. I když se neprobojovaly do finále soutěže, podaly ve vyrovnané soutěži dobré výkony.

  Věra Švecová

 • Školní kolo ošetřovatelských kazuistik

  Ve středu 22. 3. 2017 se již druhým rokem konalo školní kolo soutěže ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníku oboru ZA. Celkem se představilo 6 vydařených prezentací. Každá byla něčím jiná, jinak dokonalá. Takže vlastně všichni přednášející zvítězili už tím, s jakým zápalem se připravovali. Já sama jsem si mohla vyzkoušet prezentovat společně se svou spolužačkou kazuistiku z kojeneckého oddělení a jsem za tuto zkušenost nesmírně vděčná. Měla jsem příležitost hlouběji se zamyslet nad zajímavým ošetřovatel­ským problémem a hledat řešení konkrétních situací, což je pro můj profesní život nesmírně přínosné. Všem soutěžícím a odborným učitelkám moc děkujeme za aktivní přístup k této akci a přejeme hodně štěstí vítězce Markétce Totkové, která nás bude reprezentovat v regionálním kole. Ludmila Vyoralová, 3­.B

  Eva Řeháková

 • Není zoubek jako zoubek

  Žáci 2. ročníku oboru ošetřovatel druhé skupiny ODV, pod vedením paní učitelky Novákové si připravili projekt k prevenci zubního kazu „NENÍ ZOUBEK JAKO ZOUBEK“. S tímto projektem jsme se vypravili do jeslí M. Knesla na Bartošově čtvrti. Na úvod jsme dětem ukázali pohádku O nakaženém zoubku. Poté jsme si rozdělili děti do skupinek a na každém stanovišti jsme měli pro ně připravené aktivity. Děti jsme na závěr odměnili diplomy a medailemi, které jim rozdala Zoubková víla. Dětem se to velice líbilo a nám také a těšíme se na další spolupráci! S pozdravem žáci ODV 2 OŠ s paní učitelkou Novákovou.

  Šárka Nováková

 • Podvečer s bowlingem

  Ve středu 15.3. 2017 navští­vili žáci 1. ročníku SŠ bowling U Barcuchů. Dvouhodinové hry se zúčastnilo osmičlenné družstvo, z nichž polovina účastníků již měla dřívější zkušenost bowlingem. Atmosféra během hry byla soutěživá a veselá. Vítězkou nejúspěšněj­ších hodů se stala Renáta Černotová.

  Jarmila Jánská

 • Poděkování KNTB, a. s., Zlín

  Vážená Mgr. Bílková a Mgr. Stašová,
  moc Vám děkuji za přípravu odborné konference, která se konala ve středu 1. března 2017. Vysoká úroveň velmi zajímavých přednášek, které se věnovaly problematice popálenin, určitě obohatila znalosti všech přítomných. Konference byla z Vaší strany bezchybně zorganizo­vána. Děkuji také za všechny zaměstnance nemocnice, kteří byli na konferenci přítomni. Těším se na další spolupráci.
  S pozdravem Zlata Mihalová, náměstkyně pro ošetřovatel­skou péči, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

  Světlana Jančaříková

 • Poděkování

  Vážený pane řediteli, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za spolupráci při školení první pomoci pro zaměstnance naší školy. Včera jsme ho absolvovali pod vedením Vaší paní učitelky Mgr. Evy Řehákové. Byli jsme moc spokojeni a těšíme se na další spolupráci. Ještě jednou děkuji. S pozdravem Bc. Jana Malaníková, ředitelka MŠ Luhačovice.

  Světlana Jančaříková

1 49 50 51 52 53 54 55 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy