Informace o škole

Novinky

 • Bobřík informatiky

  V úterý 8. 11. 2016 se všichni žáci 1. a 2. ročníků SŠ zúčastnili online soutěže Bobřík informatiky v kategorii Junior. Vyzkoušeli si úkoly zahrnující znalosti z různých oblastí informatiky a výpočetní techniky. Na 1. místě ve školním kole soutěže se umístila Tereza Strunzová ze třídy 1.B, na 2. místě Dominika Foltýnová z 1.A a na 3. místě Daniel Nesrsta z 1.B. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Prezentace školy na ZŠ Napajedla

  Dne 8.11. 2016 se naše škola zúčastnila Burzy škol na I.ZŠ v Napajedlích. Stánek během akce navštívilo hodně rodičů i žáků. Informace o studiu na naší střední škole ve dvou oborech, Zdravotnický asistent a Ošetřovatel, jim podávali žákyně třetího ročníku Veronika Blažková a Michaela Hospůdková, za pedagogický sbor Mgr. Alice Stašová Během propagace žákyně měřily zájemců krevní tlak a vysvětlovaly veškeré informace o praktickém vyučování, na které se rodiče i žáci ptali. Akce byla úspěšná a probíhala v příjemné atmosféře zdejší školy.

  Alice Stašová

 • Odborná exkurze na vysoce specializovaném pracovišti

  Dne 26. 10. 2016 se 22 odborných učitelek naší školy zúčastnilo exkurze v Nemocnici Na Bulovce Praha. Programem exkurze byl výklad o historii a současnosti Nemocnice na Bulovce a následně odborný výklad a prohlídka vysoce specializo­vaného pracoviště Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, zaměřující se na léčení vysoce nakažlivých infekčních nemocí, včetně infekčních nemocí importova­ných. Cenné informace získané během exkurze budou využity při výuce odborných předmětů u našich žáků a studentů.

  Andrea Bílková

 • Společné darování krve

  19. října jsme se účastnili společného darování krve na transfuzním oddělení KNTB, a. s., Zlín. Celkem darovalo 17 studentů 3. a 4. ročníku střední školy a záchranáři 1. ročníku vyšší školy. Patří jim poděkování. Další společný odběr plánujeme v březnu 2017.

  Světlana Jančaříková

 • Prezentace PP na SOŠ v Luhačovicích

  Dne 18.10.2016 st­udenti 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář realizovali prezentaci první pomoci na SOŠ Luhačovice. Prezentace byla rozdělena na 2 stanoviště. První stanoviště bylo zaměřeno na ošetřování ran, stavění krvácení a na další úkony nezbytné k záchraně života. Na druhém stanovišti si studenti mohli vyzkoušet manipulaci s člověkem v bezvědomí a následně resuscitaci člověka. Aktivita byla podpořena z projektu První pomoc pro každého, který je podporován Fondem zdraví statutárního města Zlína.

  Petra Holubová

 • Provoz školy v době podzimních prázdnin

  26. – 28. října 2016 je škola z důvodu podzimních prázdnin uzavřená.

  Světlana Jančaříková

1 44 45 46 47 48 49 50 96
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy